Český jazyk

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - určování koncovek v přísudku - příčestí minulém

STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ - určování podmětu a přísudku, grafické znázornění základní skladební dvojice

VZORY PODSTATNÝCH JMEN - rod střední, rod mužský, rod ženský - určovíní koncovek u podstatných jmen

Vyjmenovaná slova

B, L, M, P, S, V, Z - procvičuj zde

Stavba slova - předpona - kořen - příponová část , slova příbuzná,  předpony: od-, pod- vz-, roz-, bez-, ob-, v-

Slovní druhy

Určování mluvnických kategorií u:

Sloves - osoba, číslo, čas, způsob: oznamovací, rozkazovací, podmiňovací

Podstatných jmen - roč, číslo, pád, vzor

SLOVESA - časování ve všech časech - jednotném i množném čísle, druhy slovesných tvarů - jednoduchý x složený, zvratná slovesa, infinitiv

Předpony roz-, bez-, vz-, od-, nad-, ob-, v-, vy-/vý-